Erkeklerin küpe takması caiz mi?

Erkeklerin küpe takması caiz mi?

Erkeklerin küpe takması caiz mi?

“İslam Hukukuna göre, kulak delinip küpe takmak kadınlar için caizken, erkekler için caiz görülmemiştir.

Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinip küpe takabileceğini ve bu uygulamanın Hz. Peygamber (asm) zamanında yapıldığını ve yasaklanmadığını ileri sürmektedirler.

Ancak ergen erkeklerin kulaklarını delip küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekruh olarak değerlendirilir; yani kısaca caiz değildir.”

Kız veya erkeklerin pirsing, hızma (piercing) takması caiz midir?

İslam fıkhına göre, dini hükümler ayetler ve hadislerden kaynaklanır. Bunun ardından icma (toplumun görüş birliği), kıyas (benzer durumları benzer şekilde hükme bağlama), sahabenin sözü, İslam ümmetinin örfü, istihsan (iyilik prensibi), istihsal (çıkarılma prensibi), istishab (hali sabit tutma prensibi) gibi deliller de İslam alimleri tarafından dini hükümlerin dayanağı olarak kabul edilmiştir.

Bu çerçevede kulak deldirip küpe takma, Müslümanların genel örfünde kadınlara ait bir süs eşyası olarak kabul edilmiştir. Müslüman kadınlar, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminden itibaren (Buhari, Libas, 59 (5583)) bu süs eşyasını kullanmışlardır.

Bu konuda Hz. İbni Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“Peygamberimiz (s.a.v.) erkeklerden kadına benzemeye çalışan ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lanet etti.” [Buhari, Libas, 61-62 (5585-5886)]

“Bu sebeple alimler, erkeklerin kulaklarını deldirip küpe vb. takmalarını tahrimen mekruh olarak değerlendirmişlerdir. Tahrimen mekruh, küçük bir günah olarak kabul edilir ve işleyenin cezayı hak ettiği kabul edilir. Ancak inkâr eden dinden çıkmaz. (İbni Abidin 6/ 336-337 ve 388; Nahlavi, ed-Dureru’l-Mubaha fi’l-hazarı ve’l-İbaha, s. 29)

Ayrıca, çeşitli duygu ve akımların sonucu olarak, uygun olmayan yerlere takı (piercing) takılması ve bu amaçla yapılacak süslenme dinimizce uygun değildir.

Erkek veya kadının, burun, dil, dudak gibi organlarına delik delmesi insan fıtratına uygun değildir. Kız çocuklarının kulaklarını delip küpe takması ise, caizdir ve uygundur. Ancak bunun dışında burun, dil ve dudak gibi yerlere delik delmek ve hızma takmak doğru değildir.

Ayrıca kadının zinetini kendine nikah düşen erkeklere göstermesi caiz değildir. Bu bakımdan hızma takan kadının bunu kendine nikah düşen erkeklere göstermesi söz konusu olduğu için takılmamalıdır.

Kadın yaratılışı icabı süsten ve zînetten vaz geçemez. İmkânı ölçüsünde bazı süs eşyalarını takar ve kullanır. Kolye, bilezik ve yüzük gibi zinet eşyalarının çoğu herhangi bir muameleye tâbi tutulmadan vücuda takılır. Fakat küpe öyle değildir. Bugün bazı küpeler doğrudan kulağa takılıyorsa da, çok kere küpenin takılması için kulağın delinmesi gerekir.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu